Crack win 11 cmd

Crack win 11 cmd

Đơn giản chỉ bật CMD quyền admin và chạy các…