Bộ tài liệu từ A-Z học miễn phí ngôn ngữ Javascript

MIỄN PHÍ 100% | Series học Javascript từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục…mới nhất hiện này…)

Javascript là ngôn ngữ lập trình được biên dịch, thông dịch phổ biến nhất trên thế giới. Nó còn được gọi là ngôn ngữ kịch bản cho các trang web. Nó có thể được sử dụng cho các phát triển phía codey khách(Client) cũng như phía codey chủ(Server)

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học Javascript
  • Lộ trình học Javascript từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách, Ebook Javascript(Đang cập nhật…)
0.1 Khoá học online Javascript cho người mới(Đang cập nhật…)
0.2 Video học Javascript(Đang cập nhật…)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 JavaScript là gì ?, khi nào dùng và tại sao nó lại hot nhất hiện nay
1.1 Giới thiệu về toàn tập về JavaScript là gì một cách đơn giản nhất
1.2 Full Toàn bộ Ưu và nhược điểm của Javascript
 
Phần 2 Kiến thức cơ bản trong Javascript
2.0 Hướng dẫn đặt Javascript ở đâu trong Tài liệu HTML?
2.1 Giới thiệu từ A-Z về Câu lệnh trong javascript cho người mới
2.2 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về các Cú pháp cơ bản của Javascript
2.3 Tìm hiểu một số cách hiển thị thông tin trong Javascript
2.4 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Comment trong Javascript
2.5 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript
2.6 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về biến toàn cục và biến cục bộ trong JavaScript
2.7 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Let trong JavaScript
2.8 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Const trong JavaScript
2.9 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về kiểu Số(number) trong JavaScript
2.10 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Hàm(function) trong JavaScript
2.11 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về đối tượng(Objects) trong JavaScript
2.12 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về sự kiện(Events) trong JavaScript
2.13 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về if-else trong JavaScript
2.14 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Switch Case trong JavaScript
2.15 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Break and Continue trong JavaScript
2.16 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong JavaScript
2.17 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Regular Expressions(Regex) trong JavaScript
2.18 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Hoisting trong JavaScript
2.19 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Chế độ nghiêm ngặt(strict) trong JavaScript
2.20 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về this trong JavaScript
2.21 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về JSON trong JavaScript
2.22 Làm cách nào để include một tệp JavaScript trong một tệp JavaScript khác?
 
Phần 3 Toán tử trong javascript
3.0 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử(Operators) trong JavaScript
3.1 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử số học và ví dụ trong JavaScript
3.2 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử gán và ví dụ trong JavaScript
3.3 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử so sánh và ví dụ trong JavaScript
3.4 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử Bitwise và ví dụ trong JavaScript
3.5 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử delete và ví dụ trong JavaScript
3.6 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử dấu phẩy và ví dụ trong JavaScript
3.7 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử nhóm và ví dụ trong JavaScript
3.8 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử kết hợp Nullish và ví dụ trong JavaScript
3.9 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử bậc ba và ví dụ trong JavaScript
3.10 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử Instanceof và ví dụ trong JavaScript
3.11 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử trải rộng(Spread) và ví dụ trong JavaScript
3.12 Làm cách nào để nhận kết quả âm bằng cách sử dụng toán tử modulo(%) trong JavaScript?
 
Phần 4 Tìm hiểu về vòng lặp(loop) trong Javascript
4.0 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về vòng lặp và ví dụ trong JavaScript
4.1 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về vòng lặp for và ví dụ trong JavaScript
4.2 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Vòng lặp While và ví dụ trong JavaScript
4.3 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về vòng lặp for-in và ví dụ trong JavaScript
4.4 Giải thích sự khác biệt giữa câu lệnh for(..in) và for(..of) trong JavaScript cho người mới
4.5 Làm cách nào để thêm độ trễ trong vòng lặp trong JavaScript? cho người mới
 
Phần 5 Tìm hiểu cách Debug trong javascript
5.0 Hướng dẫn chi tiết về debugging trong JavaScript cho người mới
5.1 Hướng dẫn chi tiết về Lỗi thường gặp trong JavaScript cho người mới
5.2 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Errors Throw and Try to Catch và ví dụ trong JavaScript
5.3 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về cách tạo Debouncing trong JavaScript
 
Phần 6 Tìm hiểu đối tượng Math trong javascript
6.0 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về Toán tử số học và ví dụ trong JavaScript
6.1 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về hàm random() của Math và ví dụ trong JavaScript
6.2 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về hàm abs() của Math và ví dụ trong JavaScript
6.3 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về hàm Math.ceil( ) và ví dụ trong JavaScript
6.4 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về hàm floor() của Math và ví dụ trong JavaScript
6.5 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về hàm log() của Math và ví dụ trong JavaScriptent
6.6 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về hàm pow() của Math và ví dụ trong JavaScriptent
6.7 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về hàm round() của Math và ví dụ trong JavaScriptent
6.8 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về hàm sqrt() của Math và ví dụ trong JavaScriptent
 
Phần 7 Tìm hiểu đối tượng Date trong javascript
7.0 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về đối tượng Date và ví dụ trong JavaScriptent
7.1 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về các hàm get, set của Date và ví dụ trong JavaScript
 
Phần 8 Phần nâng cao của javascript
8.0 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về hàm mũi tên là gì và làm thế nào để tạo ra nó? trong JavaScript
8.1 Tìm hiểu cực chi tiết và dễ hiểu về rest parameter trong JavaScript
 
 
Phần 9 Phần bài tập javascript với Full bài giải